Promocje
Kraft 01 / Jesień 2019
Kraft 01 / Jesień 2019
30,00 zł 5,00 zł
szt.
Kraft 02 / Zima 2019
Kraft 02 / Zima 2019
30,00 zł 10,00 zł
szt.
Kraft 03 / Wiosna 2020
Kraft 03 / Wiosna 2020
30,00 zł 15,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN

§1 Wstęp

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest spółka KRAFT PUBLISHING spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-702), ul. Gwarna 7A zarejestrowana w KRS pod nr 0000783747 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 7831801143, REGON: 383198821, adres e-mail redakcja@kraftmagazyn.pl. Dalej: Administrator, Wydawnictwo, Usługodawca, Sprzedający, Kraft.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości serwisu internetowego oraz zasady sprzedaży pojedynczych egzemplarzy oraz prenumerat Czasopism, książek i innych produktów.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych w serwisie internetowym.

§2 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny – Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań
 3. Cennik dostaw – znajdujące się na stronie "Czas i koszty dostawy" zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się na stronie "Czas i koszty dostawy".
 5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Formularz Zamówienia online – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym przy każdej karcie produktu, umożliwiający jego zakup.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto Użytkownika – funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.
 11. Książka zwarta – publikacja przygotowana przez Redakcję jako całość wydawnicza i rozpowszechniana w dowolnej formie produktu jednorazowego.
 12. Magazyn Kraft – kwartalnik Kraft.
 13. Okres Prenumeraty – Prenumerata jest ustalana na co do zasady roczną współpracę i wysłanie 4 kolejnych wydań wybranego przez Konsumenta / Klienta magazynu. Okres prenumeraty rozpoczyna się wraz z datą wydania pierwszego egzemplarza zamówionego magazynu. W szczególności, jeśli użytkownik zdecyduje się na prenumeratę rozpoczynającą się od wydania już będącego w obiegu, okres prenumeraty będzie obejmował ten i trzy kolejne wydania magazynu.
 14. Prenumerata – co do zasady płatna usługa świadczona przez Kraft drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu treści Magazynu Kraft oraz Strony. 
 15. Produkt – Prenumerata, wybrane egzemplarze magazynów, książki zwarte lub rzeczy będące w ofercie Strony.
 16. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu internetowego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 17. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 18. Strona – strona internetowa wraz z podstronami kraftmagazyn.plsklep.kraftmagazyn.pl.
 19. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 20. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 21. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu internetowego.
 22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 24. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Usługi udostępniane na Stronie mają charakter odpłatny lub nieodpłatny. Poza tym korzystanie z konkretnych usług udostępnionych na Stronie, może wymagać rejestracji użytkownika.
 2. Umożliwianie korzystania ze Strony jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Kraft na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Kraftem oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony w zakresie niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku konieczności zarejestrowania się, użytkownik, dokonując rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
 4. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Strony są zawarte w informacji pn. "Polityka Prywatności".
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie wskazanej na karcie produktu i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (rachunek lub faktura) wraz z dostarczonymi produktami.

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;
  3. włączony zapis plików Cookies;
  4. Indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji w Serwisie internetowym).
 2. Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie §3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.
 3. Wyłączenie obsługi plików Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w "Polityce Prywatności".

§5 Zasady zakupu produktów w sklepie Kraft

 1. Aby zakupić dowolny Produkt za pośrednictwem Strony należy złożyć na Stronie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”, następnie kliknięcie „Przejdź do koszyka i sfinalizuj zakup”, następnie wypełnienie formularza, wybór formy dostawy, "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie.  
 2. Płatność za zamówienie przeprowadzana jest za pośrednictwem tpay.com. Możliwa jest płatność przelewem online, kartą płatniczą i Blik. Szczegóły metod płatności można znaleźć na stronie "Formy Płatności".
 3. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Kraft potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

§6 Koszty i termin dostawy

W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemiologicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowo zawiesza się dostawę za pomocą poczty polskiej.

  1. Kraft dostarcza zamówione produkty tylko na adresy pocztowe znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. W momencie publikacji regulaminu dostępne są następujące koszty i terminy dostawy. Podane ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT):
   1. Dla pojedynczych wydań:
    1. Poczta Polska - paczka pocztowa: Cena: 6.50 PLN, Czas dostawy: 7-14 dni od daty złożenia zamówienia. W związku z ograniczeniami gabarytowymi, ta opcja dostawy dostępna jest tylko w przypadku zamówienia pojedynczego egzemplarza danego wydania magazynu.
    2. inPost: Cena: 12 PLN, Czas dostawy: 2-5 dni od daty złożenia zamówienia
   2. Dla prenumeraty:
    1. Poczta Polska - paczka pocztowa: Cena: 20 PLN, Czas dostawy: 7-14dni od daty złożenia zamówienia na obecny numer, następnie w ciągu 7 dni od premiery kolejnych. Płatność jednorazowa za wszystkie 4 przesyłki wchodzące w skład prenumeraty.
    2. inPost: Cena: 35 PLN, Czas dostawy: 2-5 dni od daty złożenia zamówienia na obecny numer, następnie w ciągu 2 dni od premiery kolejnych. Płatność jednorazowa za wszystkie 4 przesyłki wchodzące w skład prenumeraty.
  3. Koszt dostawy dodawany jest do ogólnej ceny zamówienia po dokonaniu wyboru przez kupującego. Zamówienie można opłacić przelewem online, kartą płatniczą i Blik, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie "Formy Płatności".

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na Prenumeratę Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Kraft o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: sklep@kraftmagazyn.pl lub na adres pocztowy Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Prenumeratę Cyfrową zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Kraft został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 7. Jeżeli pierwszy egzemplarz magazynu, którego dotyczy odstąpienie został wysłany Użytkownikowi przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie, należy odesłać egzemplarz razem z oświadczeniem o odstąpieniu. W przeciwnym wypadku, kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do wykonania realizacji Prenumeraty.

§8 Zwroty towaru i reklamacje

 1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z oświadczeniem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego regulaminu na adres: Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
 3. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§9 Zawartość Stron Kraft Publishing 

 1. Wszelkie prawa do Strony należą do Krafta, zaś prawa do poszczególnych elementów jej zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Krafta lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Kraft na Stronie.
 2. Strona w całości jak i poszczególne elementy jej zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 3. Korzystanie przez użytkowników ze Strony oraz z materiałów rozpowszechnianych na Stronie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 4. Każde inne wykorzystanie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Krafta lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Strony i poszczególnych elementów jej zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych na Stronie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Strony i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 5. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych na Stronie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@kraftmagazyn.pl.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Strony tj. od dnia 11.02.2020 roku.
 2. Kraft zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Strony.

Załącznik numer 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu:

Adresat: Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań

Adres e-mail: sklep@kraftmagazyn.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .................

Data .................


Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

Adresat: Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań

Adres e-mail: sklep@kraftmagazyn.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o chęci zareklamowanego produktu

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Opis wady:..............................

Podpis konsumenta(-ów).................

Data .................

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl